Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE

 

REKONWERSJA KADR to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

AKTY PRAWNE NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ REKONWERSYJNĄ 

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1414 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1622).

 

INFORMACJE I UWAGI:

I. INFORMACJE OGÓLNE DLA SPORZĄDZAJĄCYCH WNIOSEK O POMOC REKONWERSYJNĄ

a) Wniosek należy wypełnić (sporządzić) pismem czytelnym (najlepiej drukowanym) określając starannie, jednoznacznie i wyczerpująco wszystkie zawarte w nim wymogi i sformułowania. Jeżeli któryś z wymogów określonych we wzorze wniosku nie dotyczy osoby składającej wniosek należy w odpowiednim miejscu wpisać „nie dotyczy” lub postawić myślnik „–”.

b) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonym wniosku, instytucja przyjmująca wniosek (w stosunku do żołnierza zawodowego jednostka wojskowa a w stosunku do pozostałych osób uprawnionych do pomocy konwersyjnej odpowiedni Wojewódzki Sztab Wojskowy /WSzW/, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /COAZ/, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /OAZ/ lub Wojskowe Biuro Emerytalne /WBE/ wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie.

II. OSOBA UPRAWNIONA DO POMOCY REKONWERSYJNEJ DO WNIOSKU ZAŁĄCZA:

1. Żołnierz zawodowy będący w służbie:


a) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (kopia potwierdzona „za zgodność” decyzji /rozkazu/ o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej) albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (zał. nr 05);

b) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania (szkolenia) (zał. nr 06);

c) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej (zał. nr 08);

d) zaświadczenie z wybranego ośrodka szkolenia o jego uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

2. Były żołnierz zawodowy:

a) decyzję /rozkaz/ lub orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej a w przypadku żołnierza o którym mowa w art. 120 ust. 1 lub 2 „ustawy” (zwolniony wskutek wypadku w służbie lub choroby powstałej w czasie pełnienia służby w kraju lub poza granicami państwa) orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej i decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej (kopie potwierdzone za zgodność wyżej wymienionych dokumentów);

b) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej /świadectwo służby/;

c) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

3. Uprawniony małżonek żołnierza zawodowego:

a) skrócony odpis aktu małżeństwa;

b) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

c) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09). 

4. Uprawnione dzieci byłego żołnierza zawodowego:

a) skrócony odpis aktu urodzenia;

b) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

c) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, niezależnie od ww. dokumentów załączają dodatkowo:

a) oświadczenie o stanie cywilnym (zał. nr 13);

b) zaświadczenie o pobieraniu nauki;

c) orzeczenie o niepełnosprawności /dot. dzieci całkowicie niezdolnych do pracy lub do samodzielnej egzystencji/.

III. UWAGI:

1. Pokrycie kosztów /refundacja lub sfinansowanie/ przekwalifikowania zawodowego /szkolenia/ realizowane jest do wysokości limitu osoby uprawnionej do pomocy rekonwersyjnej, przy czym:

> przez refundację należy rozumieć wypłatę należności /przekazanie na rachunek osobisty/ osobie ubiegającej się o pomoc rekonwersyjną, po przedstawieniu przez nią oryginału faktury /rachunku/ potwierdzającej opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego, oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności za uzyskanie certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym,

> przez sfinansowanie należy rozumieć przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka realizującego szkolenie na podstawie oryginału faktury /rachunku/ przez niego wystawionej

2. Wnioskodawca, do 30 dni od zakończenia szkolenia, ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym. W przypadku nieukończenia szkolenia z winy wnioskodawcy lub nie przedstawienia w ww. terminie dokumentu o jego ukończeniu, cała otrzymana finansowa pomoc rekonwersyjna podlega zwrotowi.

3. Każda wykorzystana, przydzielona finansowa pomoc rekonwersyjna na przekwalifikowanie zawodowe jest opodatkowana zgodnie z przepisami „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

4. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia należy złożyć oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów (zał. nr 11) wraz z potwierdzonymi oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.

5. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia przez żołnierza będącego w służbie o pokrycie ww. kosztów należy zwrócić się do dowódcy macierzystej jednostki /instytucji/ wojskowej.

6. W razie ubiegania się o zwrot kosztów z tytułu odbycia przejazdów na szkolenie własnym środkiem transportu należy do oświadczenia (zał. nr 11) załączyć:

a) oryginały imiennych rachunków lub faktur za paliwo zakupione w terminach odbywanego szkolenia;

b) harmonogram zajęć z określonym terminem i miejscem szkolenia;

c) potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach programowych.

POMOC REKONWERSYJNĄ REALIZUJĄ:

> Zespół ds. Polityki Konwersyjnej Departamentu Spraw Socjalnych MON;

> Ośrodki Aktywizacji Zawodowej: Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Szczecin i Wrocław;

> Specjaliści ds. Rozwoju Zawodowego przy WSzW;

> Nieetatowo pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień;

 

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu
osoba odpowiedzialna za działalność rekonwersyjną:
Pan Marek Regulski

 


Departament Spraw Socjalnych
Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP

Tel. 261-845-599, 261-845-512, fax 261-840-432

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
Tel. 261-826-678, 261-826-679, 261-826-680, fax 261-826-674
coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy
oazbydgoszcz@ron.mil.pl
Tel. 261 415 306/307/308/309
Fax 261 415 319

Więcej o rekonwersji kadr na stronie:
www.wojsko-polskie.pl/twoja armia/ rekonwersja

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl