Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NSR DLA PRACODAWCÓW

ŚWIADCZENIE DLA PRACODAWCY

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, który odbywa ćwiczenia wojskowe w ramach NSR przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania tych ćwiczeń.
Pracodawca przesyła do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty.
Świadczenie stanowi rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia dla pracownika zastępującego żołnierza podczas jego nieobecności spowodowanej odbywaniem ćwiczeń w jednostce wojskowej.

Koszty poniesione na pokrycie wydatków przez pracodawcę obejmują:

• przeszkoleniem nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza NSR stanowisku pracy;
• odbyciem przez tego pracownika szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• przydzieleniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
• opłatami za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
• ubezpieczeniem związanym ze specyfiką wykonywanego zawodu;
• przedstawieniem oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania
• kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy.
• innymi należnościami wypłaconymi nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza NSR.

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW

Wysokość świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Ustalenie kwoty lub odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kwota za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia przez pracownika okresowej służby wojskowej nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego:
a) w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,
b) w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Jeżeli żołnierz odbywający służbę w ramach NSR jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, wówczas świadczenie ustalone proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16.06.2015 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015.827 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2-go lutego 2015 r. (DZ.U. 2015.192) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony).
Nie stosuje się tego do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2015.192 z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

• na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
• na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl