Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O NSR

ŻOŁNIERZE REZERWY, KTÓRYM NADANO PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE,
TWORZĄ NARODOWE SIŁY REZERWOWE

(ART. 99a UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP)

Głównym przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:

• Zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
• Przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym
• Realizacji zadań poza granicami kraju
• Wzmocnienie jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu itp.

Służba w Narodowych Siłach rezerwowych ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekraczać 30 dni w roku kalendarzowym. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych oraz uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych, Dowódca Jednostki Wojskowej może wypłacić nagrodę pieniężną w wysokości do 2000 zł.

Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią one funkcje na równi z mężczyznami i mogą ubiegać się o przydział na stanowisko na zasadzie zdrowej konkurencji. Kobiety w dzisiejszym Wojsku Polskim są dowódcami pododdziałów, pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako nawigatorzy, oficerowie na okrętach nawodnych i podwodnych.

O przyjęcie do służby w Narodowych Siłach rezerwowych mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, posiadający polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej. Wystarczy złożyć pisemny wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu, do którego należy dołączyć:

• odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
• uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
• inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl