Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

• Nie karana za przestępstwo umyślne.
• Posiadająca obywatelstwo polskie.
• Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.
• Posiadająca ukończone co najmniej osiemnaście lat.
• Posiadająca wykształcenie:

- co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych,
- co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
- co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.”

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

• Oficerów – uczelnie wojskowe.
• Podoficerów – szkoły podoficerskie.
• Szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

• Podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera.
• Kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera.
• Elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

• Dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy.
• Dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy.
• Dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub ekstremalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosowanie do regulaminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.

Informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu w pokoju nr 110, lub pod nr tel. (62) 767 10 41 wew. 7811.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl