Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMOC WETERANOM I POSZKODOWANYM

 

 

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w KALISZU

ul. pl.św. Józefa 5

Koordynator ds. pomocy osobom uprawnionym
p. Marek Regulski, tel. 62 7671041 wew. 7834
 CA MON 261 612 834

 

Art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 Nr 205 poz. 1203) „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.

AKTY PRAWNE:

 

Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz. Urz. MON z 9 lutego 2012 r. poz. 4).

Decyzja Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz.U. z dnia 1 marca 2012 r. poz. 75).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 105).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 187).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. (Dz.U. z dnia 29 lutego 2012 r. poz. 229).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych - żołnierzy (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 289).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 291).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz.U. z dnia 26 marca 2012 r. poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 336).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 339).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 340).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 342).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z dnia 23 marca 2012 r. poz. 345).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 351).

 Decyzja Sekretarza Stanu Nr 37 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

Weteran  ma prawo do:

1. Uzyskania  legitymacji weterana,
2. Asysty honorowej podczas pogrzebu,
3. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,
4. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej ¦ to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,
5. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,
6. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,
7. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA).  

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 
6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

 W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.
Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony -WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU


Centralne Archiwum Wojskowe - http://www.caw.wp.mil.pl/pl/18.html

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie - http://www.archiwum.wp.mil.pl/pl/14.html

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl