Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA

ZASADY NABORU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015r., poz. 449), powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

1. Na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów w miesiącach:
• styczniu lub w kwietniu.

2. Na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów w miesiącach:
• lutym lub lipcu.

3. Na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w miesiącach:
• styczniu, maju lub wrześniu.

4. Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

Uprawnienia żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą:

1) Uprawnienia pracownicze – na zasadach jak dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP);

2) Okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;

3) Pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres trwania służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;

4) Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:
- dla szeregowego 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 960 zł;
- dla podoficera 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 1280 zł;
- dla oficera 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 1920 zł.

5) Dodatkowo żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą przysługują:
- nagrody, zapomogi i zasiłki pogrzebowe;
- należności za podróże służbowe;
- odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej.

6) Prawo do urlopów: wypoczynkowego (jednorazowo 5 dni po 2 miesiącach służby), okolicznościowego, zdrowotnego i nagrodowego;

7) Żołnierzom posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego;
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu, mieszkalnego typu własnościowego;
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu;
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza. zawiesza się spłatę:
- pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego;
- kredytu lub pożyczki udzielonej przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej.

Procedura rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej do wniosku załącza następujące dokumenty:

1) odpis , uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

2) odpis uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art.3 pkt15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2017 r., poz.570).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopie wyżej wymienionych dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje:

I etap
• analizę złożonych dokumentów, oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
• rozmowę kwalifikacyjną;
• sporządzenie rekomendacji.

II etap

III etap
• wręczenie karty powołania.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010r. Nr 41, poz. 241).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl