Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA POWOŁANIA

Powołanie do zawodwej służby wojskowej żołnierza rezerwy:
1) żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby,
2) Wojskowy Komendant Uzupełnień ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z organem właściwym do wyznaczania na stanowisko służbowe,
3) organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe przeprowadza z zainteresowanym żołnierzem kwalifikację obejmującą rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzian z wychowania fizycznego,
4) po przeprowadzeniu kwalifikacji występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia
5) po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi zaświadczenie.

Po uzyskaniu zaświadczenia składają wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej:
- życiorys;
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
- kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
- zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe;
- dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy;
- inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej

6) po analizie dokumentów Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.
7) po spełnieniu wszystkich wymogów Wojskowy Komendant Uzupełnień dokumenty żołnierza rezerwy przesyła do organu powołującego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl