Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

 


Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach

 
1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)?
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.


2. Co to jest przydział kryzysowy i kto go nadaje?
Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano już taki przydział.
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


3. Jaki jest czas przebywania na przydziale kryzysowym?
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.


4. Jakie są podstawowe zadania NSR?
Podstawowe zadania NSR wynikają z przeznaczenia Sił Zbrojnych i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych państwa. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto żołnierze NSR służyć będą uzupełnianiu stanowisk wojskowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.


5. Czy kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR i na jakich warunkach?
Kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.
W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie konktraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR lub zawarły taki kontrakt lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach NSR albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie. 6. Czy mogę zostać żołnierzem NSR, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?
Jeśli nie byłeś/nie byłaś w wojsku, a posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej i chcesz zostać żołnierzem NSR musisz odbyć służbę przygotowawczą. Rekrutację do tej służby będą prowadziły wojskowe komendy uzupełnień.
Natomiast jeśli nie byłeś/nie byłaś w wojsku i nie posiadasz uregulowanego stosunku do służby wojskowej zgłoś się do wojskowego komendanta uzupełnień, który skieruje cię do właściwej komisji lekarskiej w celu orzeczenia twojej zdolności do służby wojskowej. W przypadku, gdy komisja lekarska stwierdzi, że jesteś zdolny/zdolna do czynnej służby wojskowej (kat. „A”) – to dalszy tryb postępowania jest taki sam jak w odniesieniu do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej.


7. Jakie warunki muszę spełniać, aby odbyć służbę przygotowawczą?
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoba ta nie może być karana za przestępstwo umyślne, musi posiadać obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat oraz wykształcenie:
1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.8. Kto może ubiegać się o służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych?
O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz który odbył zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką. Ponadto, warunkiem formalnym jest spełnienie ogólnych wymagań dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby.


9. Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych?
Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby. W przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kontraktu, rozpocznie się jednocześnie procedura kwalifikacyjna.


10. Jak wygląda proces przyjęcia żołnierza rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych?
Żołnierz rezerwy zainteresowany przyjęciem do NSR po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w swojej wojskowej komendzie uzupełnień. Tam przedstawione zostaną uwarunkowania dotyczące służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz procedury wstąpienia do NSR, a także ustalone zostanie stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, na które ochotnik spełnia warunki formalne do nadania przydziału kryzysowego. Kolejny krok to zgłoszenie się we wskazanym miejscu na badania i testy (badania psychologiczne) oraz stawienie się w jednostce wojskowej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację przygotowania zawodowego i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zakończeniu tej procedury i zaakceptowaniu kandydata, żołnierz rezerwy podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na określonym stanowisku służbowym w tej jednostce. Kontrakt stanowi podstawę nadania przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień i z chwilą jego otrzymania żołnierz rezerwy staje się żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.


11. Czy w czasie pobytu w jednostce wojskowej pracodawca może mnie zwolnić z pracy?
Przepisy dotyczące służby w ramach w NSR, gwarantują żołnierzowi rezerwy, który posiada nadany przydział kryzysowy trwałość zatrudnienia. Oznacza to, że stosunek pracy z tym żołnierzem, będącym jednocześnie pracownikiem, nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ramach ćwiczeń wojskowych, jak i w całym okresie obowiązywania nadanego przydziału kryzysowego.
Nie dotyczy to jedynie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika). Może to także wystąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach zwolnień grupowych.


12. Jakie korzyści mogę osiągnąć, pełniąc służbę wojskową w Narodowych Siłach Rezerwowych?
Żołnierzowi NSR przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji zawodowych. Zapewnia to jednocześnie zdobycie cennych umiejętności przydatnych także na cywilnym rynku pracy. Żołnierze NSR będą również mieli pierwszeństwo przy ubieganiu się o zatrudnienie w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju.
W trakcie służby każdy żołnierz będzie miał możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR daje możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej służby wojskowej.


13. Jakie przysługują świadczenia żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych?
Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby w NSR obejmują głównie:
1) uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
2) możliwość otrzymania nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu, nagrody pieniężnej w wysokości do 2.000 PLN, pod warunkiem odbycia zaplanowanych przez dowódcę JW. ćwiczeń wojskowych i uzyskania z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych;
3) zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
4) prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
5) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
6) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
7) bezpłatne wyżywienie.

Służba wojskowa w ramach NSR gwarantuje żołnierzom:
1) opiekę medyczną;
2) opiekę stomatologiczną;
3) stabilność zawodową (urlop w zakładzie pracy na czas służby i szkolenia w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.).

Ponadto, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas czynnej służby wojskowej w NSR wliczony zostanie do wysługi emerytalnej.


14. Czy będąc studentem, mogę odbyć szkolenie wojskowe?
Będąc studentem można odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej. Aby nie kolidowało to z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów. Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje: 1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane w terminie lipiec – wrzesień; 2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy, realizowane w terminie lipiec – sierpień. Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.


15. Na czym polega wykonywanie obowiązków służbowych w ramach NSR?
Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy NSR to czynna służba wojskowa pełniona w wymiarze do 30 dni w danym roku kalendarzowym realizowanych w ramach ćwiczeń jednodniowych i krótkotrwałych. Terminarz ćwiczeń planowany na dany rok wynika z rocznego programu szkolenia jednostki wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa.


16. Czy służba wojskowa w NSR będzie kolidowała ze sprawami rodzinnymi i zawodowymi żołnierza?
W założeniach służba wojskowa w NSR nie powinna kolidować ze sprawami rodzinnymi ani zawodowymi żołnierza rezerwy, ponieważ plan ćwiczeń wojskowych ustalany będzie z dużym wyprzedzeniem i żołnierz będzie mógł zaplanować swoje sprawy osobiste oraz dostosować je do obowiązków wynikających ze służby wojskowej w ramach NSR. Związane jest to z faktem, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy, ustala w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez tego żołnierza ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten sporządzany jest nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten otrzymuje także, żołnierz rezerwy. Ustalenie dni w których mają się odbyć ćwiczenia wojskowe rotacyjne, w pierwszym roku kalendarzowym, w którym nadano żołnierzowi przydział kryzysowy może nastąpić również w ciągu tego samego roku w formie załącznika do wykazu. O terminach ćwiczeń wojskowych, odpowiednio wcześniej, zostanie także powiadomiony pracodawca zatrudniający żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy.


17. Gdzie można uzyskać informacje o Narodowych Siłach Rezerwowych?
Niezbędne informacje o NSR można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach wojskowych, a także na ich stronach internetowych oraz w oficjalnych serwisach www resortu Obrony Narodowej (www.mon.gov.pl, www.sgwp.mil.pl, www.wojsko-polskie.pl).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl