Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIA WOJSKOWE

Osoby zainteresowane studiami wojskowym mogą skorzystać z oferty edukacyjnej niżej wymienionych uczelni:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni


Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Proces rekrutacji na studia wojskowe (w przypadku WAT, AWL oraz AMW) kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji  i wypełnienia ankiety - podania na stronie internetowej wybranej uczelni do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (WSOSP nie prowadzi elektronicznej rekrutacji). Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa do rektora-komendanta uczelni wojskowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu otrzymuje z uczelni informację o zarejestrowanym i kieruje go na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci są informowani telefonicznie o konieczności stawienia się w WKU w Kaliszu i odebrania skierowań. Badania odbywają się w n/w placówkach:
- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu
- Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

Kandydaci do WSOSP w Dęblinie kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
Kandydaci do AMW w Gdyni kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku.

O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia.

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Więcej informacji:
tel. 26 16 12 800
www.uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl