Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIUM OFICERSKIE

Proces rekrutacji kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety - podania na stronie internetowej wybranej uczelni. Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień, do Dyrektora Departamentu Kadr w określonym terminie (liczy się data złożenia dokumentów do WKU). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu kieruje kandydata go na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Badania odbywają się w:
- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu
- Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy.

O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia/szkoła.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi studium w następującym modelu kształcenia:
- 12 miesięczne studium oficerskie
- 6 miesięczne studium oficerskie
- 3 miesięczne studium oficerskie.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi 12 miesięczne studium oficerskie.

Lotnicza Akademia Wojskowa prowadzi 6 miesięczne studium oficerskie.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie:
- mająca co najmniej 18 lat;
- nie karana sądownie;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
2. życiorys,
3. skrócony odpis aktu urodzenia,
4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
- sprawdzian sprawności fizycznej;
- test znajomości języka angielskiego;
- rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestracja kandydatów na stronach internetowych uczelni jest konieczna.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl