Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOŁY PODOFICERSKIE

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu poprzez ukończenie służby kandydackiej w szkole podoficerskiej.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
- niekarana sądownie,
- posiadająca  obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnaście lat,
- wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku dołącza się:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- życiorys,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
- inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

SZKOŁY PODOFICERSKIE


Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie


Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl