Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPRAWNIENIA

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).
Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Z tytułu pełnienia służby w NSR żołnierzom przysługuje szereg świadczeń:

1) należności finansowe
• uposażenie za każdy dzień służby wojskowej
• zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem
• zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie jest w niższej wysokości
2) świadczenia w naturze
• bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe
• bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny
• bezpłatne wyżywienie
3) ochronę uprawnień pracowniczych
• trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem
• gwarancja stabilności zawodowej
• wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej
• opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej
• opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia służby
4) Podnoszenie kwalifikacji

Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu). Skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału. Następuje na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza rezerwy, a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po zasięgnięciu opinii pracodawcy (art. 132g Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62800 Kalisz
tel. 261612800
fax. 261612831
wkukalisz@ron.mil.pl